Algemene voorwaarden Muziekfabriek Hardenberg

1. Algemeen

 • Een kalenderjaar telt 40 lesweken. Tijdens schoolvakanties wordt geen lesgegeven. Hierbij wordt uitgegaan van de schoolvakanties van het basisonderwijs in regio noord.
 • Lesduur is 30 minuten.
 • Lessen worden in overleg met de docent wekelijks of tweewekelijks gegeven.
 • Afhankelijk van het gekozen instrument bestaat de mogelijkheid tot een duo les.

2. Aanmelding

 • Leerlingen kunnen zich aanmelden door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
 • Ter kennismaking en introductie wordt een gratis proefles aangeboden.

3. Betalingsplichtige (wettelijk vertegenwoordiger)

Als betalingsplichtige wordt aangemerkt:

 1. Degene die de ouderlijke macht uitvoert of degene die de onderhoudsplicht heeft over een leerling jonger dan 18 jaar.
 2. Leerlingen ouder dan 18 jaar. Ouders/verzorgers van leerlingen jonger dan 21 jaar blijven aansprakelijk voor de betaling van het lesgeld.

4. Betaling lesgeld

Lessen worden maandelijks gefactureerd. Het factuurbedrag is gebaseerd op de genoemde 40 lesweken per kalenderjaar. Voor leerlingen waarmee afspraken zijn gemaakt over de lesfrequentie, geldt een aangepast factuurbedrag.

Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt de docent zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van debetalingsplichtige.

5. Opzegging

Wanneer een leerling de lessen niet wil voortzetten, kan per maand worden opgezegd. De lopende maand zal nog gefactureerd worden.

6. Lesuitval

De docent behoudt zicht het recht voor om twee lessen per leerling per jaar uit te laten vallen in verband met onvoorziene omstandigheden, zonder dat dit leidt tot aanpassing van het factuurbedrag of het inhalen van lessen.

Afwezigheid van de leerling dient zo tijdig mogelijk te worden doorgegeven aan de docent. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald. Bij langdurige afwezigheid van de leerling, door bijvoorbeeld ziekte, kan het factuurbedrag in overleg met de docent worden aangepast.

7. Overige bepalingen

 • De leerling is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het meebrengen van het lesmateriaal.
 • De leerling is zelf verantwoordelijk voor het eventueel dragen van gehoorbescherming.
 • Door onvoorzien omstandigheden kan de lestijd en leslocatie veranderen.
 • Portretrecht: Foto’s die gemaakt worden tijdens de lessen, voorspeelavonden en overige optredens kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit ter plaatse kenbaar maken bij de docent of fotograaf.
 • De Muziekfabriek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden (letsel-)schade